Jaarprogramma

JAARPROGRAMMA 2020

De plannen voor het jaarprogramma werden in grote lijnen bepaald en vastgelegd tijdens een bestuursvergadering van 21 augustus 2019.

  • Er werd een keuze gemaakt om “Ieëpe en het toerisme” niet als periodiek uit te geven, maar als een volwaardig boek van <120 bladzijden, harde kaft, A4 formaat.

Het verzoek aan de redactie om daar op volle kracht verder aan te werken.

  • Tijdens die vergadering kon de stand van zaken wat betreft de website niet getoond worden. In ons vergaderlokaal was geen Wifi. Aan Anne en Léon het verzoek om op volle kracht verder te werken aan onze nieuwe website. Nadere plannen daarover werden op 3 december tussen Anne en Léon besproken en er werd een afspraak gemaakt bij de websitebouwer Rakoon in Mechelen.

Januari 2020

21 januari. Bezoek aan Roel Botterweck (Rakoon) in Mechelen. De mogelijkheden van de voortgang besproken, ook de (personele) problemen die we tegenkomen. 

22 januari Een powerpoint presentatie bij het Trefcenter van het Wozoco complex. Wij zijn gevraagd om voor een kunstwerk oude foto’s aan te leveren waarmee de bewoners aan de lag kunnen. Op 5 februari een USB stick met de gekozen foto’s overhandigd.

4 februari Redactiebijeenkomst Toerismeboek

18 februari voortgang bijeenkomst voor de website.

3 maart Redactiebijeenkomst Toerisme boek

4 maart Bestuursvergadering: Website getoond. Kreeg instemming van de aanwezigen. Gepland werd om op 17 mei de Algemene Ledenvergadering te houden. Tijdens deze bijeenkomst zou de website aan de leden getoond en gelanceerd worden.

Met nieuwsbrief 24 zou de uitnodiging verstuurd worden. De penningmeester zou het verzoek doen voor de contributiebetaling 2020.

Op 28 juni zou de release van her boek: Ieëpe en het toerisme plaatvinden.

Verkoopprijs € 12,50. Ledenprijs € 5,00

In het najaar zal Max Berlijn een lezing houden over vogels in en rond Epen, vroeger en heden.  

Een werkgroep onder leiding van Martin Alleleijn zal de Epense kruisen inventariseren en een waar nodig de directe omgeving opschonen.

Er zou tijdens de ALV bij de leden gepeild worden voor welke excursie interesse zou bestaan: het vuursteenmuseum in Rijckholt, het mijnmuseum in Heerlen of eventueel het thermenmuseum in Heerlen (wij hadden in het verleden al eens een lezing van de conservatrice Karen Jeneson).

En toen werd alles anders:

Corona bepaalde de inhoud van de nieuwsbrief 24 d.d. 30 maart.

De data voor de ALV 17 mei werd verschoven naar later. De datum voor de release van het boek eveneens. Door de sluiting van hotels, restaurants etc. kan de redactie haar werk niet voortvarend doen.

Wel wordt vol ingezet om de website op korte termijn “in de lucht” te krijgen. Met de website, Facebook en nieuwsbrieven zullen we contact onderhouden met onze leden.

We hopen op betere tijden en wensen eenieder:

veel kracht, gezondheid en goede moed toe.