Privacy

 De juridische grondslag van onze vereniging is gebaseerd op een stichtingsakte  die op drie februari 2012 werd gepasseerd voor notaris mevrouw Mr. Fischer te Wittem.

Door de toenmalige bestuurders werd besloten om zich in de praktijk te gedragen als een vereniging. Het bestuur bestaat uit tenminste een,of meer meerderjarige natuurlijke personen. Gestreefd wordt naar tenminste drie leden, in de functies: voorzitter, secretaris, penningmeester. Het bestuur vergadert tenminste vier keer per jaar. Een keer per jaar wordt er een algemene leden vergadering gehouden, deze dient plaats te vinden in de eerste vier maanden van het jaar. Tijdens deze vergadering wordt door de penningmeester verantwoording afgelegd over de financiële gang van zaken in het achterliggende verenigingsjaar. De boekhouding daarvan dient, voorafgaand aan de vergadering, door een uit de leden samengestelde kascontrolecommissie te zijn gecontroleerd.

Tijdens de vergadering wordt door die commissie verslag uitgebracht.

Het doel dat de stichting op zich heeft genomen is: het bevorderen van de historische kennis van haar directe omgeving, alsmede het publiceren van die bevindingen, het aanleggen van fotoverzamelingen, dvd’s, etcetera, het onderhouden van een website, alsmede het verrichten van alle verdere handelingen, die met vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.   

Medio januari 2019 bestaat het bestuur uit de volgende leden: Léon Mertens, voorzitter, Max Berlijn, penningmeester, Bart Ibelings bestuurslid tevens notulist, Anne van der Linden en Martin Alleleijn. De secretariaatswerkzaamheden worden verricht door Ine Sleijpen. Voor meer informatie en adressen kan de website http//uitonskrijtland.nl worden geraadpleegd.

Ingevolge de Europese wetgeving AVG genaamd (Algemene Verordening Gegevensbescherming ) dienen ondernemingen en verenigingen zich te verantwoorden over het door hen gevoerde beleid ten aanzien bescherming van privacygevoelige wetenschap van klanten en leden. Daartoe dient een zogenaamde privacy verklaring door de organisatie te worden opgesteld, die zichtbaar moet zijn voor allen wier persoonsgegevens worden/zijn opgeslagen in de administratie van de organisatie.

Via onderstaand link is de verklaring van Heemkundevereniging Uit Ons Krijtland Epen te bekijken:

Bekijk hier onze AVG Verklaring

 De verklaring is geactualiseerd op 11 december 2020.